Polityka ochrony danych w ramach newslettera

Informacja dotycząca polityki prywatności

Dokument zawierający informacje zgodnie z i w celach określonych w Art. 13 Dekretu Ustawodawczego nr 196 z dn. 30 czerwca 2003 r. Zgodnie z Dekretem Ustawodawczym Nr 196 z dn. 30 czerwca 2003 roku (Polityka Prywatności) i późniejszymi zmianami, niniejszym przedstawiamy wymagane informacje dotyczące przetwarzania dostarczanych przez Ciebie danych osobowych. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności nie powinna być traktowana jako obowiązująca w odniesieniu do innych stron www dostępnych za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach w domenie Administratora, który nie będzie w żaden sposób ponosił odpowiedzialności za strony www stron trzecich. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności przekazywana jest zgodnie z Art. 13 Dekretu Ustawodawczego nr 196/2003 – Kodeks Ochrony Danych Osobowych. Informacja o ochronie prywatności została sporządzona także na podstawie Zalecenia nr 2/2001 przyjętego przez władze europejskie w celu ochrony danych osobowych, tworzącego część Grupy Roboczej powołanej zgodnie z Artykułem 29 Dyrektywy 95/46/WE z dn. 17 maja 2001 r. w celu określenia pewnych minimalnych wymogów obowiązujących podczas zbierania danych osobowych online, oraz, w szczególności, metod, ram czasowych i charakteru informacji, które administratorzy przetwarzania danych powinni dostarczać użytkownikom przy wchodzeniu na strony, niezależnie od celów takiego wejścia.

1. Administratorem danych

zgodnie z Artykułem 28 Kodeksu Ochrony Danych Osobowych jest firma Candy Hoover Group S.r.l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S.p.A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy, kapitał zakładowy: 30.000.000,00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza e Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965 – e-mail: privacy@hoover.it

2.Rodzaje przetwarzanych danych

Dane osobowe i identyfikacyjne. Dane osobowe, obejmujące wszelkie informacje związane z osobą fizyczną, określoną lub nieokreśloną, nawet pośrednio, w związku z wszelkimi innymi informacjami obejmującymi numer identyfikacji osobowej; dane identyfikacje, dane osobowe umożliwiające bezpośrednią identyfikację danej osoby (na przykład, imienia, nazwiska, adresu, adresu email, numeru telefonu, itp.).

Przeglądanie danych Systemy informatyczne i procedury programowe używane podczas funkcjonowania niniejszej strony pozyskują pewne dane osobowe w trakcie standardowego działania, których transmisja jest związana z wykorzystaniem internetowych protokołów komunikacyjnych. Obejmuje to informacje, które nie są zbierane w celu ich połączenia z określonymi osobami, ale które z uwagi na swój charakter mogą umożliwić identyfikację użytkowników poprzez ich przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie. Adresy IP lub nazwy domen komputerowych używanych przez użytkowników wchodzących na stronę podlegają pod tę kategorię danych, podobnie jak URI (Uniform Resource Identifier) wywoływanych zasobów, czas wywołania, metoda użyta do wysłania wywołania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny określający status odpowiedzi nadany przez serwer (powodzenie, błąd, itp.) oraz pozostałe parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem IT użytkownika. Dane te mogą być użyte do określenia odpowiedzialności w hipotetycznych przypadkach przestępstw komputerowych wobec strony www.

Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkownika Wybieralne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie emaili na adresy podane na stronie i/lub wypełnianie formularzy zbierania danych obejmuje późniejsze pozyskanie adresu nadawcy, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz innych dostarczanych danych osobowych.

Szczegółowe Informacje Szczegółowe informacje mogą być przedstawiane na stronach portalu w związku z określonymi usługami lub przetwarzaniem Danych dostarczanych przez Użytkownika lub przez Zainteresowaną Osobę.

Pliki cookie Polityka związana z plikami cookie znajduje się pod tym linkiem.

3.Cele przetwarzania danych, dla których udzielono zgody w sytuacjach kiedy jest to wymagane (Art. 23 Dekretu Ustawodawczego 196/03).

Dane przekazane dobrowolnie podczas wypełniania formularzy zbierających dane i/lub wysyłania emaili, będą podlegać przetwarzaniu w następujących celach:

A) przetwarzanie danych związane z:

- wypełnianiem formularzy zbierania danych w celu uzyskania kontaktu, i/lub w związku z udziałem w konkursach, rywalizacji, grach, akcjach przekazywania nagród;

- działaniami administracyjnymi i księgowymi związanymi z operacjami przekazywania nagród. W celu zastosowania postanowień dotyczących ochrony danych osobowych, przetwarzanie do celów administracyjnych i księgowych związane będzie z działaniami organizacyjnymi, administracyjnymi, finansowymi i księgowymi, niezależnie od charakteru przetwarzanych danych.

B) przetwarzanie danych do momentu wyrażenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania:

- z zastrzeżeniem udzielonej wcześniej zgody, na działania z zakresu marketingu bezpośredniego, badania rynkowe lub inne badania komercyjne oraz sprzedaż bezpośrednią, na otrzymywanie;

- w sposób zautomatyzowany, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service) lub SMS (Short Message Service), lub innego rodzaju wiadomości, a także za pośrednictwem telefonu przez operatorów i przy użyciu korespondencji papierowej;

– materiałów informacyjnych mających na celu pomiar stopnia zadowolenia klienta, materiałów promocyjnych, komercyjnych i reklamowych lub materiałów dotyczących wydarzeń i inicjatyw organizowanych przez spółkę Candy Hoover Group Srl;

– z jednym udziałowcem.

C) przetwarzanie danych do momentu wyrażenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania:

- z zastrzeżeniem udzielonej zgody, na działania z zakresu marketingu bezpośredniego, badania rynkowe lub inne badania komercyjne oraz sprzedaż bezpośrednią, na otrzymywanie - w sposób zautomatyzowany, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service) lub SMS (Short Message Service), lub innego rodzaju wiadomości, a także za pośrednictwem telefonu przez operatorów i przy użyciu korespondencji papierowej – materiałów informacyjnych mających na celu pomiar stopnia zadowolenia klienta, materiałów promocyjnych, komercyjnych i reklamowych lub materiałów dotyczących wydarzeń i inicjatyw organizowanych przez spółki z Candy Hoover Group Srl – z jednym udziałowcem. Pełna lista firm należących do grupy udostępniona będzie na żądanie przesłane na adres: privacy@hoover.it.

4. Metody przetwarzania

Przechowywanie; przetwarzanie realizowane będzie w sposób automatyczny i ręcznie, przy użyciu środków i narzędzi mających na celu zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa i prywatności, przez osoby wyznaczone konkretnie do tego celu zgodnie z Art. 31 i nast. Dekretu Ustawodawczego nr 196/03. Dane przechowywane będą przez okres czasu nie dłuższy niż będzie to wymagane do celów, dla których dane takie zostały zebrane i następnie przetworzone.

5. Zakres przekazywania i ujawniania

Twoje dane podlegające przetworzeniu nie będą rozpowszechniane i mogą być ujawnione firmom związanym kontraktem z Candy Hoover Group Srl – z jednym udziałowcem, za granicą lub w Unii Europejskiej, zgodnie z i w ramach ograniczeń, o których mowa w Art. 42 Dekretu Prawodawczego Nr 196/2003. Dane osobowe mogą być wysyłane zagranicę poza Unię Europejską w zakresie opisanym w Art. 43 i 44(b) Dekretu Prawodawczego nr 196/2003, w celu spełnienia zobowiązań kontraktowych lub w powiązanych celach. Dane mogą być ujawniane stronom trzecim należącym do następujących kategorii:

- podmiotom świadczącym usługi w zakresie zarządzania systemem IT używanym przez Candy Hoover Group Srl (z jednym udziałowcem) i w zakresie zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi (włącznie z pocztą elektroniczną);

- spółkom grupy;

- biurom lub firmom w ramach wsparcia lub relacji konsultingowych;

- kompetentnym władzom w celu realizacji prawnych zobowiązań i/lub postanowień podmiotów publicznych, na ich żądanie. Podmioty należące do powyższych kategorii realizują obowiązki Administratora Danych, lub pracują zupełnie niezależnie jako odrębni Administratorzy Danych. Lista odpowiedzialnych administratorów jest na bieżąco aktualizowana i dostępna w siedzibie głównej Candy Hoover Group Srl – z jednym udziałowcem, pod adresem Private Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB), lub na prośbę pod adresem:a privacy@hoover.it.

6. Charakter dostarczania danych i odmowa ich udzielenia

Za wyjątkiem sytuacji opisanych odnośnie przeglądania danych, użytkownik będzie miał prawo decydować o dostarczeniu danych osobowych.

Dostarczanie danych do celów określonych w punkcie A) jest opcjonalne, ale nie niezbędne.

Każda odmowa dostarczenia niezbędnych danych w zakresie opisanym w punkcie A) wiąże się z niemożnością realizacji działań ściśle powiązanych i wymaganych, na przykład w celu uzyskania pożądanych informacji lub w celu korzystania z usług Administratora Danych i uczestniczenia w przekazywaniu nagrody.

Udzielenie danych i zgoda na ich przetwarzanie do celów, o których mowa w punktach B) i C) jest opcjonalne.

7. Prawa zainteresowanej osoby

Podmioty mogą korzystać ze swoich praw opisanych w Art. 7, 8, 9 i 10 Dekretu Ustawodawczego nr 196 z 30 czerwca 2003 r., przez wysłanie emaila do Administratora Danych – firmy Candy Hoover Group Srl, na adres privacy@hoover.it  Masz prawo w dowolnym czasie uzyskać potwierdzenie istnienia lub nieistnienia danych, i poznać ich treść i źródło pochodzenia, zweryfikować ich dokładność lub zwrócić się z prośbą o ich uzupełnienie, aktualizację lub korektę (Art. 7 Kodeksu Ochrony Danych Osobowych).

Zgodnie z tym samym artykułem, masz prawo prosić o anulowanie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także sprzeciwić się ich przetwarzaniu w każdym uzasadnionym przypadku. Kontaktując się z Administratorem, należy podać swój adres email, imię i nazwisko, adres i/lub numery telefonów, aby zapewnić prawidłowa obsługę zlecenia.

Aby zablokować otrzymywanie wiadomości z zakresu marketingu bezpośredniego (email, SMS, MMS, faks), wystarczy wysłać w dowolnym czasie email na adres  privacy@hoover.it wpisując w temacie "cancellation of automated communication" (anulowanie automatycznej komunikacji), lub wykorzystać w tym celu nasze systemy automatycznego anulowania tylko dla poczty elektronicznej, co spowoduje przerwanie wysyłania takich wiadomości. Aby zablokować otrzymywanie konwencjonalnych wiadomości z zakresu marketingu bezpośredniego (telefony od operatora, poczta tradycyjna), wystarczy wysłać w dowolnym czasie email na adres: privacy@hoover.it, wpisując w temacie „cancellation of marketing” (zaprzestanie marketingu), co spowoduje przerwanie wysyłania takich wiadomości.

8. Zmiany informacji o ochronie danych osobowych

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, aktualizacji, uzupełniania lub kasowania części niniejszej informacji o ochronie danych osobowych wedle własnego uznania i w dowolnym czasie. Zainteresowane osoby muszą same okresowo sprawdzać wszelkie zmiany. W celu ułatwienia takiej weryfikacji, informacja o ochronie danych osobowych zawierać będzie datę aktualizacji.

Data aktualizacji: 17.05.2015