Polityka Prywatnosci

Dokument informacyjny na mocy i na potrzeby art. 13 dekretu ustawodawczego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r.

Zgodnie z dekretem ustawodawczym nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. oraz jego późniejszymi wersjami pragniemy dostarczyć Państwu niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych osobowych.

Niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności nie należy uznawać za obowiązujące dla innych stron internetowych, które będą z czasem dostępne za pośrednictwem odnośników na stronach w domenie Administratora, którego nie należy uznawać za odpowiedzialnego w jakikolwiek sposób za strony internetowe podmiotów zewnętrznych. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności jest przekazywane zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego nr 196/2003 — Kodeks ochrony danych osobowych. Oświadczenie dotyczące prywatności jest ponadto oparte na rekomendacji nr 2/2001 z dnia 17 maja 2001 r. przyjętej przez europejskie władze w celu ochrony danych osobowych w ramach Grupy roboczej założonej na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE. Rekomendacja ta wyznacza pewne minimalne wymogi w zakresie zbierania danych osobowych przez Internet oraz, w szczególności, ustala, w jaki sposób, kiedy i w jakiej formie administratorzy przetwarzania danych powinni przekazywać użytkownikom łączącym się ze stronami internetowymi określone informacje bez względu na cel takiego połączenia.

 

1.  Administrator danych

„ADMINISTRATOREM” DANYCH na mocy Article 28 Kodeksu ochrony danych osobowych jest firma Candy Hoover Group S.r.l., której wyłącznym udziałowcem, zarządcą i koordynatorem działań jest spółka Candy S.p.A. z siedzibą pod adresem: Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB), Włochy, z kapitałem własnym w pełni opłaconym w wysokości 30 000 000,00 EUR, o włoskim nr. identyfikacji podatkowej i nr. w Rejestrze Spółek Monza e Brianza: 04666310158, nr. VAT: IT00786860965 i adresie e-mail: privacy@hoover.it


2. Rodzaje przetwarzanych danych

Dane osobowe oraz identyfikacyjne. Dane osobowe, w tym wszelkie informacje powiązane z osobą fizyczną, zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania, również pośrednio, w odniesieniu do wszelkich innych informacji, w tym osobisty numer identyfikacyjny. Dane identyfikacyjne — dane osobowe umożliwiające bezpośrednią identyfikację danej osoby (na przykład imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp.).

3.  Dane przeglądania

Systemy oraz procedury informatyczne wykorzystywane do prowadzenia tej strony internetowej gromadzą w toku swojego normalnego funkcjonowania pewne dane osobowe, których przesyłanie odbywa się w ramach korzystania z protokołów komunikacji internetowej. Obejmują one informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania z identyfikowanymi osobami, ale które, ze względu na swój charakter, mogą umożliwiać identyfikację użytkowników na drodze przetwarzania i powiązania z danymi przechowywanymi przez podmioty zewnętrzne. Do tej kategorii danych należą adresy IP lub nazwy domen komputerowych używane przez użytkowników korzystających ze strony, jak również URI (ujednolicone identyfikatory zasobów) żądanych zasobów, czas żądania, metoda przesłania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny oznaczający stan odpowiedzi przydzielony przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry powiązane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. Dane mogą być wykorzystywane do ustalania odpowiedzialności w hipotetycznych przypadkach przestępstw komputerowych ze szkodą dla strony.

4. Dane dobrowolnie udostępniane przez użytkownika

Celowe, wyraźne i dobrowolne wysyłanie e-maili na adres podany na tej stronie i/lub wypełnianie formularzy służących do gromadzenia danych, co w następstwie prowadzi do pozyskania adresu nadawcy niezbędnego do udzielania odpowiedzi na wszelkie zapytania, jak również udostępnianie wszelkich innych danych osobowych.

 

5. Pliki cookie

Prosimy zapoznać się z polityką dotyczącą plików cookie, która jest dostępna pod poniższym odnośnikiem link.

Cel przetwarzania danych za zgodą udzieloną na prośbę (art. 23 dekretu ustawodawczego 196/03). Dane udostępnione dobrowolnie podczas wypełniania formularzy służących do gromadzenia danych i/lub poprzez wysyłanie e-maili będą przetwarzane w następujących celach:

A) Przetwarzanie danych w związku z:

wypełnianiem formularzy służących do gromadzenia danych na potrzeby kontaktu i/lub uczestnictwa w konkursach, zawodach, grach, rozdaniach nagród;
czynnościami administracyjnymi i księgowymi powiązanymi z rozdawaniem nagród. Na potrzeby stosowania postanowień w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanie w celach administracyjnych i księgowych wiąże się z wykonywaniem czynności o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, finansowym lub księgowym niezależnie od charakteru przetwarzanych danych.


B) Przetwarzanie danych (do chwili cofnięcia zgody): za uprzednim uzyskaniem zgody, na potrzeby bezpośrednich działań marketingowych, badań rynkowych lub innych badań handlowych i bezpośredniej sprzedaży, w celu otrzymywania;
za pomocą środków automatycznych, poczty elektronicznej, faksu, wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service) lub wiadomości SMS (Short Message Service), lub wiadomości innego rodzaju, jak również telefonicznie za pośrednictwem operatorów oraz pocztą tradycyjną;
materiałów informacyjnych mających na celu mierzenie poziomu satysfakcji klientów, materiałów promocyjnych, handlowych i reklamowych lub materiałów powiązanych z wydarzeniami oraz inicjatywami organizowanymi przez Candy Hoover Group Srl;
z wyłącznym udziałowcem.

C) Przetwarzanie danych (do chwili cofnięcia zgody): za uprzednim uzyskaniem zgody, na potrzeby bezpośrednich działań marketingowych, badań rynkowych lub innych badań handlowych i bezpośredniej sprzedaży, w celu otrzymywania;
za pomocą środków automatycznych, poczty elektronicznej, faksu, wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service) lub wiadomości SMS (Short Message Service), lub wiadomości innego rodzaju, jak również telefonicznie za pośrednictwem operatorów oraz pocztą tradycyjną;
materiałów informacyjnych mających na celu mierzenie poziomu satysfakcji klientów, materiałów promocyjnych, handlowych i reklamowych lub materiałów powiązanych z wydarzeniami oraz inicjatywami organizowanymi przez spółki należące do Candy Hoover Group Srl
z wyłącznym udziałowcem oraz przez podmioty zewnętrzne lub spółki stowarzyszone będące pod wspólną kontrolą, np. GIAS Srl, partnerów należących do kategorii podmiotów oferujących usługi finansowe i/lub działających w sektorach wytwarzania towarów powiązanych z zakupionym urządzeniem;
pełną listę firm należących do grupy można uzyskać pod adresem privacy@hoover.it.

6. Metody przetwarzania — przechowywanie

Przetwarzanie będzie wykonywane automatycznie i ręcznie, z użyciem środków i narzędzi mających na celu zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa i prywatności, przez osoby specjalnie wyznaczone do tego celu zgodnie z art. 31 i następnymi dekretu ustawodawczego nr 196/03. Dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający okresu ustalonego dla celów, do których dane zostały zebrane, a następnie przetworzone.

7. Zakres komunikacji i rozpowszechniania

Państwa dane, które podlegają przetwarzaniu, nie będą rozpowszechniane i mogą zostać przesłane do firm związanych umowami z Candy Hoover Group Srl z wyłącznym udziałowcem, za granicą i na obszarze Unii Europejskiej, na mocy i zgodnie z ograniczeniami art. 42 dekretu ustawodawczego nr 196/2003. Dane osobowe mogą być przesyłane za granicę do państw spoza UE w zakresie określonym w art. 43 i 44(b) dekretu ustawodawczego nr 196/2003 w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub w celach powiązanych. Dane mogą być przesyłane podmiotom zewnętrznym należącym do następujących kategorii:

  • podmioty świadczące usługi na potrzeby zarządzania systemami informatycznymi wykorzystywanymi przez Candy Hoover Group Srl (z wyłącznym udziałowcem) oraz zarządzania siecią telekomunikacji (w tym pocztą elektroniczną);
  • firmy należące do Candy Hoover Group Srl z wyłącznym udziałowcem oraz podmioty zewnętrzne lub spółki stowarzyszone będące pod wspólną kontrolą, np. GIAS Srl, partnerzy należący do kategorii podmiotów oferujących usługi finansowe i/lub działających w sektorach wytwarzania towarów powiązanych z zakupionym urządzeniem; pełną listę firm należących do grupy można uzyskać pod adresem privacy@hoover.it;
  • biura lub firmy związane relacjami w zakresie wsparcia lub doradztwa;
  • władze kompetentne w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych i/lub postanowień organów publicznych, na żądanie.

Podmioty należące do powyższych kategorii pełnią funkcję Administratora danych lub działają całkowicie niezależnie jako oddzielni Administratorzy danych. Lista odpowiedzialnych podmiotów jest nieustannie aktualizowana i jest dostępna w siedzibie Candy Hoover Group Srl z wyłącznym udziałowcem pod adresem via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) oraz na żądanie pod adresem poczty elektronicznej privacy@hoover.it.

8. Charakter udostępniania danych i odmowa

O ile nie określono inaczej w odniesieniu do danych przeglądania, użytkownik może swobodnie udostępniać dane osobowe. Udostępnienie danych do celów określonych w punkcie A) jest opcjonalne, ale niezbędne. Jakakolwiek odmowa udostępnienia niezbędnych danych w odniesieniu do punktu A) uniemożliwia wykonanie czynności, które są ściśle powiązane i wymagane, na przykład w celu pozyskania tego, co zostało zamówione, lub skorzystania z usług Administratora danych i udziału w rozdaniach nagród. Udostępnienie danych i zgoda na ich przetwarzanie do celów wspomnianych w punktach B) i C) są opcjonalne. Jakakolwiek odmowa zgody w związku z celami wskazanymi w punktach B) i C) nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami w odniesieniu do celów wspomnianych w punkcie A).

 

9. Prawa właściwych osób

Zgodnie z art. 7, 8, 9 i 10 dekretu ustawodawczego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. mogą Państwo domagać się wykonania swoich praw poprzez skontaktowanie się z Candy Hoover Group Srl za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  privacy@hoover.it.

You have the right to obtain confirmation of the existence or not of the data at any moment, and to know the content and origin, to verify its accuracy or ask for its integration or updating, or correction of the same (Article 7 of the Personal Data Protection Code).

Pursuant to the same article, you have the right to request cancellation, transformation into anonymous form or the blockage of data processed in breach of law, as well as to oppose its treatment in any case for legitimate reasons.

When you contact the Controller, you should provide your e-mail address, the name, address and/or telephone numbers, in order to allow the correct handling of your request.

So as not to receive any more direct marketing communications (e-mail, SMS, MMS, fax), it shall suffice to send an e-mail to privacy@hoover.it e-mail z frazą „cancellation of traditional communication” (rezygnacja z otrzymywania wiadomości tradycyjnych) w polu tematu — skutkuje to zakończeniem wysyłania wiadomości. Żeby zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek bezpośrednich wiadomości marketingowych, wystarczy w dowolnym momencie wysłać na adres privacy@hoover.it e-mail z frazą „cancellation of marketing” (rezygnacja z otrzymywania wiadomości marketingowych) w polu tematu — skutkuje to zakończeniem wysyłania wiadomości.

 

10. Zmiany oświadczenia dotyczącego prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania, aktualizowania, uzupełniania lub kasowania części niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności według własnego uznania i w dowolnym momencie. Osoby, których do których odnosi się oświadczenie, są zobowiązane do okresowego sprawdzania wszelkich zmian. W celu umożliwienia takiego sprawdzania oświadczenie dotyczące prywatności będzie zawierało datę aktualizacji.


Data aktualizacji: 03.07.2015 r.